Η Intellectica αναζητεί έναν δραστήριο Αποθηκάριο για λογαριασμό ενός κορυφαίου παραγωγού γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με παρουσία πάνω από 60 χρόνια στον τομέα. Με έδρα την Αθήνα και αναφορά στον Υπεύθυνο Αποθήκης, ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση αποθηκάριου και θα υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργίας της αποθήκης της εταιρείας.

Οι βασικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες αυτού του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών προς παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα (φόρτωση, συγκέντρωση, συσκευασία, σήμανση, αποστολή)
 • Λήψη και επεξεργασία προϊόντων αποθέματος αποθήκης (συλλογή, εκφόρτωση, σήμανση, αποθήκευση)
 • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων με στόχο για τη διασταύρωση της ορθότητας του μηχανογραφημένου επιπέδου αποθέματος και την τήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας του χώρου εργασίας και βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου αποθήκης
 • Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και εργατικό προσωπικό
 • Χειρισμός και προληπτική συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού αποθήκης
 • Τήρηση των προτύπων ποιότητας και συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς

Επαγγελματική εμπειρία και προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου:

 • Eργασιακή εμπειρία σε θέση αποθηκάριου
 • Εξοικείωση με τις μοντέρνες πρακτικές και μεθόδους αποθήκευσης
 • Επαρκής γνώση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και Microsoft Office
 • Άδεια χειρισμού περονοφόρου (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

Βασικές ικανότητες ενός επιτυχημένου υποψηφίου:

 • Καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και διαχείρισης προσωπικού
 • Ικανότητα λειτουργίας εντός των καθορισμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα για 6-ήμερο πρόγραμμα εργασίας (περίπου 7 ώρες την ημέρα)

 

Intellectica is recruiting an energetic Warehouse Operator on behalf of a leading dairy and cheese products retailer and producer with over 60-years’ presence in the field. Based in Athens, Greece, and reporting to the Warehouse Manager, the successful candidate will have work experience in a warehouse position and support the efficient operation of the company’s warehouse operations.

 

Key activities and responsibilities of this role include:

 • Preparation and completion of orders for delivery or collection according to the defined schedule (loading, assembly, packaging, marking, dispatch)
 • Receiving and processing warehouse stock products (picking, unloading, labelling, storage)
 • Carrying out physical inventory checks to maintain accuracy between digital and physical stock levels and maintain high product quality standards
 • Communicating and working with colleagues and workforce
 • Handling and preventive maintenance of vehicles and warehouse equipment
 • Meeting quality standards and complying with procedures and regulations

Professional experience & qualifications of a successful candidate:

 • Work experience as a storekeeper
 • Familiarity with modern warehousing practices and methods
 • Adequate knowledge of stock management systems and Microsoft Office
 • Forklift operator’s licence is considered a plus

Core competencies of a successful candidate:

 • Good organisational and time management skills
 • Communication and interpersonal skills
 • Ability to operate within defined objectives and timeframes
 • Availability for a 6-day work schedule (approximately 7 hours per day) is a prerequisite
Apply Now


Let's Meet

Apply Now

  int-0128

  Upload you CV