Η Intellectica αναζητεί έναν έμπειρο και εξαιρετικά οργανωμένο Υπεύθυνο Αποθήκης για λογαριασμό ενός κορυφαίου παραγωγού γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με παρουσία πάνω από 60 χρόνια στον τομέα. Με έδρα την Αθήνα και αναφορά στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει προϋπηρεσία στη διαχείριση αποθηκών, ιδανικά σε περιβάλλοντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, και θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας της αποθήκης της εταιρείας.

Οι βασικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες αυτού του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Επίβλεψη της παραλαβής και αποστολής των εισερχόμενων και εξερχόμενων παραδόσεων και διαπίστωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της έγκαιρης διεκπεραίωσής τους
 • Επίβλεψη των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης έτοιμων προϊόντων, υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών, διασφαλίζοντας τον ορθό χειρισμό των εμπορευμάτων και την αποφυγή ζημιών
 • Διατήρηση ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού χώρου αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση και ανάκτηση των εμπορευμάτων, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και υγιεινής, ειδικά για τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά προϊόντα
 • Οργάνωση, έλεγχος και αναπλήρωση των αποθεμάτων για τη διατήρηση επαρκών επιπέδων αποθεμάτων
 • Διασφάλιση της ακριβούς παρακολούθησης, αποθήκευσης και αντικατάστασης των αποθηκευμένων προϊόντων για τη μεγιστοποίηση της φρεσκάδας των προϊόντων
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων φυσικής απογραφής για τη διασταύρωση της ορθότητας του μηχανογραφημένου επιπέδου αποθέματος και την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού της αποθήκης, ανάπτυξη και διασφάλιση της τήρησης των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας
 • Διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών θερμοκρασίας στην αποθήκη για τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων – τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας ανάλογα με τις ανάγκες
 • Συνεργασία με τις ομάδες εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγής για να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση και ροή των αποθεμάτων
 • Παροχή τακτικών αναφορών στην ανώτερη διοίκηση σε σχέση με τη λειτουργία της αποθήκης

Επαγγελματική εμπειρία και προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου:

 • Πτυχίο Bachelor (AEI/TEI) στα Logistics, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ή σε συναφή τομέα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε μηχανογραφημένη διαχείριση αποθήκης, κατά προτίμηση στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων ή τροφίμων
 • Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Πιστοποίηση/άδεια χειριστή περονοφόρου οχήματος θεωρείται πλεονέκτημα
 • Γνώση της σουίτας MS Office – η γνώση λογισμικού αποθήκης θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Βασικές ικανότητες ενός επιτυχημένου υποψηφίου:

 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες με την ικανότητα διαχείρισης πολύπλευρης ομάδας χειριστών αποθήκης
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες με την ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών έργων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ικανότητα λειτουργίας εντός των καθορισμένων στόχων, προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα για 6-ήμερο πρόγραμμα εργασίας (περίπου 7 ώρες την ημέρα)

 

Intellectica is recruiting an experienced and highly organized Warehouse Supervisor on behalf of a leading dairy and cheese products retailer and producer with over 60-years’ presence in the field. Based in Athens, Greece, and reporting to the Supply Chain Director, the successful candidate will have a background in warehouse management, ideally in temperature-controlled environments, and be responsible to oversee the efficient operation of the company’s warehouse operations.

Key activities and responsibilities of this role include:

 • Supervising the receipt and dispatch of incoming and outgoing deliveries and ascertaining their accuracy, completeness, and timely processing
 • Overseeing the loading and unloading processes of ready goods, packaging materials and raw materials, ensuring that goods are handled correctly and damages are prevented
 • Maintaining an organized and efficient storage area, ensuring easy accessibility and retrieval of goods as well as compliance with health, safety, and hygiene standards and regulations, specific to dairy and cheese products
 • Organizing, controlling, and replenishing stock to maintain adequate inventory levels
 • Ensuring accurate tracking, storage, and rotation of products to maximize product freshness and minimize waste
 • Conducting regular physical inventory checks to maintain accuracy between digital and physical stock levels and undertake potential corrective actions
 • Leading, training, and managing warehouse staff, developing and ensuring adherence to set work schedules
 • Maintaining optimal temperature conditions in the warehouse to preserve product quality; regularly monitoring and adjusting settings as may be required
 • Liaising with the supply chain and production teams to ensure proper inventory management and flow
 • Providing regular reports to senior management in relation to the operation of the warehouse

 Professional experience & qualifications of a successful candidate:

 • Bachelors’ Degree (AEI/TEI) in Logistics, Supply Chain Management or a related field
 • Proven experience of at least 4 years in computerized warehouse management, preferably in the dairy or food industry
 • Experience in managing temperature-controlled warehouses is highly desirable
 • Forklift operator certification/license is considered a plus
 • Proficiency in MS Office Suite; knowledge of a warehouse software is considered a plus
 • Fluent in Greek and English

 Core competencies of a successful candidate:

 • Strong leadership skills and ability to manage a diverse team of warehouse operators
 • Strong organizational skills with the ability to manage multiple projects simultaneously
 • Exceptional communication and interpersonal skills
 • Ability to operate within set targets, budgets, and schedules
 • Availability for a 6-day working schedule is a prerequisite (c. 7 hours per day)
Apply Now


Let's Meet

Apply Now

  int-0127

  Upload you CV